X
Anton, 2020, Eitempera auf Leinwand, Tondo 10 cm